ارزش ها و باورهای ما

باور اساسی ما بر ایجاد یک جامعه مدنی دموکراتیک، شفاف و پاسخگو است. براین اساس ارزش ها و باورهای بنیادین ما عبارتند از:

 • پایبندی به اصول دموکراسی، روشهای دموکراتیک و مسالمت آمیز ، معیارها و موازین حقوق بشر در کلیه سطوح
 • رعایت برابری و عدالت جنسیتی در تمامی شئون و برنامه های سازمانی
 • رعایت استانداردها و معیارهای اخلاقی
 • پذیرش تکثر، تنوع و برسمیت شناختن تفاوت های فردی و گروهی
 • رعایت شاخص های شیوه اداره مطلوب
 • پایبندی به اخلاق و رفتار مدنی
 • پایبندی به روابط و مناسبات دموکراتیک در سازمان
 • شفافیت در رویه ها، مقررات و منابع
 • پاسخگویی به گروههای ذی‌نفع (اعضای سازمان و گروههای هدف و حامیان )
 • کارایی و کارآمدی
 • همکاری با دیگرسازمان ها و بخش های جامعه ضمن حفظ استفلال و توانایی نه گفتن
 • مسئولیت پذیری در قبال تعهدات، تصمیمات و عملکرد موسسه
 • مشارکت اعضا درتعیین دستورکارها، تصمیم گیری و اجرای آنها

Navigation

Social Media