معیارهای اخلاقی و رفتاری موسسه کنشگران داوطلب

موسسه کنشگران داوطلب، نقش جامعه‌مدنی را در فرایند توسعه، ترویج صلح و صلح‌سازی، گذار و تحکیم دموکراسی حیاتی می‌داند. از اینرو برای اثربخشی بیشتر در عرصه جامعه ایرانی تلاش می‌کند از یکسو دانش و مهارت خود را در سپهر جامعه مدنی و دموکراسی به‌صورت پیوسته و مستمر افزایش داده و از سوی دیگر جامعه مدنی اخلاقی و اخلاق جامعه مدنی را توسعه داده و مبنای رفتاری خود قرار دهد.

کلیه اعضاء موسسه کنشگران داوطلب، متعهد به اصول اخلاقی زیر می‌باشند و معتقدند این اصول در رفتار اعضاء جهت ایجاد اعتماد ذینفعان به موسسه کنشگران داوطلب، نقش اساسی و بنیادی دارد.

1.مسئولیت نسبت به جامعه، کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی

عضو موسسه کنشگران داوطلب باید:

مسئولیت اجتماعی کنشگر مدنی را بپذیرد،
به دنبال انجام رفتارها و اقدام‌های مبتنی بر جامعه مدنی اخلاقی و اخلاق جامعه مدنی باشد،
همواره شأن، جایگاه و اعتبار کنشگر مدنی را در جامعه ایرانی و جامعه مدنی جهانی حفظ نماید.

2. صلاحیت

عضو موسسه کنشگران داوطلب باید:

دانش و مهارت خودرا در زمینه جامعه مدنی‌سازی و ظرفیت‌سازی، ترویج وحمایتگری و شبکه‌سازی در عرصه مجازی و دنیای واقعی ارتقاء داده و مهارت لازم همراه با دقت و پشتکار برای پاسخگویی به نیازهای اعضاء و دیگر ذینفعان بکار گیرد،
تنها پروژه‌هایی را بپذیرد که در راستای بیانیه مأموریت موسس کنشگران داوطلب باشد و فقط خدمات اموزشی، پژوهشی و فنی را ارائه دهد که از جنبه دانشی و مهارتی صلاحیت انجام آن را دارد.

3. صداقت

عضو موسسه کنشگران داوطلب بايد:

در راستای بیانیه مأموریت و چشم‌انداز مؤسسه عمل کرده و کلیه وظایف و مسئولیت‌ها را با صداقت و امانت انجام دهد و رفتار حرفه‌ایی رادر تمامی شئون مبنای عمل خود قرار دهد،
پاسخگویی (حقوقی، سیاسی و اخلاقی) وشفافیت را همواره در همه عرصه‌ها مبنای رفتار و عمل خود قرار دهد و از هر عملی که این دو اصل بنیادی شیوه اداره مطلوب را مخدوش می‌سازد پرهیز کند.

4. روابط و مناسبات با دیگران

عضو موسسه کنشگران داوطلب بايد:

به شأن و کرامت انسان ها احترام بگذارد از هرنوع توهین، بکارگیری کلمات تحقیرآمیز، سوءاستفاده و برخورد ابزاری با همکاران و دیگر ذینفعان پرهیز کند،
با همه همکاران ( اعضاء و نیروهای داوطلب) و دیگر کنشگران مدنی بدون درنظرگرفتن نژاد، مذهب، جنس، معلوليت، سن و … رفتاري برابر، منصفانه و عادلانه داشته باشد،
رویکرد جنسیتی داشته باشد و آنرا در همه سیاست‌ها و برنامه‌ها و رفتارهای خود متبلور سازد.
روابط خود را با همکاران و دیگر کنشگران مدنی بر پایه ارزش ها و مناسبات دموکراتیک بنا نهاده و از هر رفتار و اقدام غیر دمکراتیک پرهیز کند.
از تضاد منافع حقيقي يا متصور تا جائي‌كه امكان دارد اجتناب نموده و در صورت وجود تضاد منافع، می‌بایست آنرا براي طرفهاي ذينفع، به صراحت آشکار نماید.
همواره نقد سیاست‌ها و برنامه ها موسسه را در دستور کار قرار داده و با آغوش باز از نقد ها استقبال کند و اشتباهات را بپذیرد.
مسئولیت‌پذیر باشد و به تعهدات سازمانی بطور دقیق، منظم و زمانبندی شده عمل کند،
و به تصمیمات جمعی اتخاذ شده احترام بگذارد و در صورت مخالفت با تصمیمات اتخاذ شده از روش‌های دمکراتیک برای تغییر آن اقدام کند.

عضو موسسه کنشگران داوطلب نبايد:

عمداً و یا از روی بی‌دقتی، رفتار و اقدامی را انجام دهد که به شهرت و اعتبار موسسه کنشگران داوطلب صدمه برند.
به هیچ عنوان از اعتبار و روابط و مناسبات موسسه به‌عنوان وسیله کسب درآمد و منافع شخصی استفاده نماید.
بصورت عمد و غیر عمد یا کینه‌جویانه به شهرت، اعتبار و فرصت‌های دیگر کنشگران و سازمان‌های جامعه مدنی آسیب وارد ساخته و یا غیرمنصفانه اقدامات دیگرکنشگران و سازمان‌های جامعه مدنی را نکوهش کند.
با کنشگران و سازمان‌هایی که ترویج‌کننده رفتار خشونت‌آمیز و رویه غیردموکراتیک هستند همکاری نماید.

5. دسترسی و مبادله آزاد اطلاعات

عضو موسسه کنشگران داوطلب بايد:

دسترسی و گردش آزاد اطلاعات را دربین همکاران تسهیل نماید و از انجام هر عملی که منجر به سانسور و عدم مبادله آزاد اطلاعات بین اعضاء و نیروهای داوطلب همکار می‌شود پرهیز نماید.
در نوشتن خبر، تحلیل و بیانیه دقیق و مستند باشد و از انتشار مطالب غیر مستند پرهیز نماید. در صورتیکه با بیان و نوشتن مطالب غیر صحیح به دیگران آسیب زده باشد باید به صراحت از فرد یا سازمان ذینفع عذرخواهی نموده و آسیب وارده را جبران نماید.
از اطلاعات محرمانه و اسرار ذینفعان محافظت نموده و از بیان وانتشار آن خود داری ورزیده و از هر عملی که مغایر با منافع سازمانی باشد پرهیز نماید.

عضو موسسه کنشگران داوطلب باید:

متعهد شود اگر تخلفی از معیارهای اخلاقی و رفتاری در هر سطحی در بین همکاران و اعضاء مشاهده کرد آن‌را به “گروه ناظر براجرای معیارهای اخلاقی و رفتاری (1)” گزارش کند و همچنین برای پایداری و ارتقای سلامت موسسه در ترویج معیارهای اخلاقی در بین همکاران و ذینفعان بکوشد.

گروه ناظر براجرای معیارهای اخلاقی و رفتاری موسسه کنشگران مشتمل برسه نفر به شرح زیر می‌باشد:
نماینده هیات مدیره ، – نماینده هیات اجرایی و – شخص سوم و خارج از موسسه
این گروه وظیفه نظارت برشیوه اجرای معیارهای اخلاقی و در صورت ضرورت داوری را برعهده خواهد داشت .

Navigation

Social Media