پروژه آزادی انجمن ها در ایران

هدف این پروژه بازسازی و توانمند سازی جامعه مدنی ایران به نحوی است که بتواند مشارکتی فعال در جفرافیای جدید قدرت داشته و تصمیم گیران و دولتمردان را وادار به پاسخگویی در برابر مطالبات موجود در جامعه کند.

بهره گیری از رویکردهایی چون ترویج حقوق بشر به عنوان یک ارزش جمعی و نه صرفا امری فردی، افزایش آگاهی جامعه جهانی در مورد محدودیت های موجود در مورد فعالیت های انجمن ها در ایران و خاورمیانه، تاثیر بر افکار عمومی دنیا و حمایت از حق آزادی انجمن ها ، فشار بر دولت ها برای پایان دادن به تمامی اقدامات خودسرانه و غیرقانونی بر علیه سازمان های جامعه مدنی با بهره گیری از قوانین و مقررات بین المللی درباره آزادی تجمعات، اطلاعات و انجمن ها در رسیدن به این هدف ما را یاری می رسانند.

روش ما :

تحقیق و پژوهش در مورد نقش انجمن ها در گذار به دموکراسی؛

سازمان دهی کمپین هایی در جهت افزایش آگاهی پیرامون آزادی انجمن ها

Navigation

Social Media