پروژه تدوین و طراحی نقشه راه

بخشی از برنامه ترویج و حمایتگری ما پروژه تدوین و طراحی نقشه راه برای سازمانهای جامعه مدنی می باشد که هدف آن تسهیل در روند ایجاد یک دستور کار و چشم انداز مشترک و همچنین توسعه یک نقشه راه کارآمد برای سازمان های جامعه مدنی است. تجزیه و تحلیل وضعیت جامعه مدنی در ایران پس از انقلاب سال 57، تلاش در جهت رسیدن به درکی مشترک از دیدگاه های رایج در میان فعالان جامعه مدنی، آموزش فرایند تفکر و برنامه ریزی استراتژیک و ….. بخشی از برنامه ها ما در این زمینه هستند.

روش ما :

شناسایی نیازها و ظرفیت های سازمانهای جامعه مدنی در ایران ، شمال آفریقا و خاورمیانه؛

ارزیابی فعالیت ها، دست آوردها و ناکامی های فعالان و سازمان های جامعه مدنی در طول یک یا دو دهه گذشته؛

تجزیه تحلیل شرایط پر مخاطره محیطی

تجزیه تحلیل ذینفعان و ترسیم کانون های بحرانی

موانع و مشکلات موجود در رسیدن به اهداف تعریف شده؛

توسعه و گسترش یک چارچوب راهبردی برای سازمان های جامعه مدنی.

Navigation

Social Media