پروژه ترسیم نقشه جامعه مدنی

پروژه ترسیم نقشه جامعه مدنی به دنبال افزایش آگاهی در باره وضعیت کنونی جامعه مدنی، تبیین توانمندی و ناتوانی ها آن و شناخت نیروهای پیشبرنده و محدود کننده جامعه مدنی در ایران و خاورمیانه است

روش ما

ترسیم نقشه جامعه مدنی ایران؛

ارزیابی جامعه مدنی ایران؛

ارزیابی ظرفیت ها، ضعف ها و تهدیدات جامعه مدنی که مشتمل بر بررسی پویایی جریان بین فعالان جامعه مدنی و دیگر بازیگران این حوزه و همچنین عوامل تاثیر گذار بر جامعه مدنی است؛

ترسیم افق پیش روی جامعه مدنی .

Navigation

Social Media