پروژه دیده بان جامعه مدنی

هدف ما در این پروژه توانمند سازی جامعه مدنی ایران و شمال آفریقا و خاورمیانه برای ایفای نقشی فعال و موثر در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی است.

ایجاد یک فضای مناسب برای جامعه مدنی در انجام مسئولیت ها و وظایف خویش، نظارت و دیده بانی بر جامعه مدنی به خصوص در ایران و خاورمیانه و گزارش روند پیشرفت و توسعه آن؛ اهدافی هستند که از طریق گزارش در مورد وضعیت جامعه مدنی به جامعه جهانی، و افزایش آگاهی در بین جامعه جهانی در باره وضعیت موجود جامعه مدنی در ایران و خاورمیانه میسر خواهد شد.

روش ما:

  • طراحی، توسعه و بروز رسانی یک وب سایت سه زبانه به زبان های انگلیسی ، فارسی و عربی برای انتشار اطلاعات و اخبار در مورد جامعه مدنی ؛
  • ایجاد یک بانک اطلاعاتی از کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی ؛
  • انتشار گزارش های شش ماهه سه زبانه در مورد وضعیت جامعه مدنی ؛
  • انتشار گزارش های ادواری در باره جامعه مدنی.

Navigation

Social Media