Article

campin

اینک آزادی

بیش ازپنج سال ازمحبوس شدن رسول بداقی وحدودچهارسال ازآغاززندانی شدن محمودباقری دیگرمعلم شریف کشورمان می گذرد. پنج سال است که رسول بداقی بدون حتی یک روز مرخصی درزندان به سرمی برد واین درحالی است که سابقه دارترین مجرمان توانسته اند ازحق قانونی مرخصی زندانیان بهره مند شوند .دخترکان معصوم رسول بداقی سال هاست که آغوش پرمهرپدررا انتظارمی کشند وفرزندان محمودباقری نیزدرحساس ترین دوران زندگی ازراهنمایی ها وحمایت های پدرمحرومند. این همه ، تنهاوتنها به جرم دفاع صادقانه ازحقوق صنفی همکاران، ان هم درنظام اسلامی، بسیار شگفت انگیز و تأسف آوراست. لذا ما امضا کنندگان زیر، به این وسیله انتظار به حق خانواده های این عزیزان رابرای آزادی بی قیدوشرط آنها تایید نموده وازمسؤولان می خواهیم که هرچه سریع تر شرایط لازم رابرای رهایی آن ها فراهم نمایند.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)

نکته: تهیه کنندگان بیانیه همه همکاران فرهنگی، فعالان صنفی ومدنی درعرصه های مختلف اجتماعی وایرانیان آزادیخواه درسراسر کشور را به امضای این بیانیه دعوت می کنند.

جهت امضای این بیانیه به اینجا مراجعه فرمایید.

Navigation

Social Media