Article

خود آموز امنیت و حفاظت  برای مدافعان حقوق بشر قوانین بین المللی تنظیم کننده حقوق بشر هستند، با این وجود فعالیت برای حصول اطمینان از رعایت این موازین و نیز بررسی پرونده افرادی که حقوق آنها نقض شده است. متضمن مخاطرات متعددی است که مدافعان حقوق بشر را در سرتاسر جهان تهدید می کنند. آنها غالبا با آزار و اذیت، دستگیری و بازداشت، شکنجه، تعلیق از شغل، عدم آزادی در فعالیت و عدم شناسایی قانونی انجمن ها و نهادهای خود مواجه می شوند.
در برخی از کشورها، این افراد حتی ناپدید یا کشته می شوند. مجموع این چالش ها باعث می شود تا اجرای یکسری استراتژی های امنیتی، جامع و پویا از سوی مدافعین حقوق بشر در جریان فعالیت های روزمره الزامی باشد.
هدف اصلی خود آموز امنیت و حفاظت  برای مدافعان حقوق بشر فراهم آوردن و یا افزودن درک مدافعین حقوق بشر از امنیت و آشناسازی آن ها با برخی ابزارها یی است که ممکن است در فرایند تامین امنیت و حفاظت کاربرد داشته باشند. امید می رود که این خودآموز به ترویج آموزش های امنیتی و حفاظتی یاری رسانده و به مدافعین کمک کند که امکان شناسایی و برآورد میزان و نوع تهدیدات و تعریف قواعد و راهکارهای امنیتی، متناسب با شرایط خاص خود را دارا شوند.
خود آموز حاضر هر چند دارای راهکارهای کاملا آماده ای که بتوان آنها را در هر وضعیت و شرایطی اجرا کرد نیست ،ولی با این وجود مجموعه ای از استراتژی ها را با هدف بهبود مدیریت امنیت مدافعین مطرح و بررسی می کند.

تحقیق و نگارش توسط انریکه یگورن ( سپاهیان صلح جهانی – دفتر اروپایی)

منتشر شده توسط فرانت لاین ( بنیاد بین المللی برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر )

 

دریافت خودآموز امنیت و حفاظت برای مدافعان حقوق بشر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media