Article

علی مندنی پوردر گفت‌و گو با رييس اسكودا مطرح شد: دستاور د اسكودا نظم پايدار بوده‌است

هشتم آذر سالروز تاسيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا(اسكودا) است. از همين‌رو به سراغ رئيس اسكودا، دكتر علي مندي پور رفتيم تا درباره چگوني پيدايش و كاركردها و وظايف اين نهاد با اوگفت و گو كنيم. در اين گفت و گو دكتر مندني پور به بررسي ساختار و پيدايش اسكودا و مساله هاي پيرامون آن پرداخته و آن را با خوانندگان در ميان گذاشته است.

هدف از تشكيل و پيدايش اسكودا چه بوده است؟ آيا هنوز با همان هدف و رويكرد به فعاليت مي‌پردازد؟

برابر ماده ۳ اساسنامه اسكودا مصوب ۸۵/۹/۹ هفتمين همايش مجموعه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور اهداف بنيادي از تشكيل اسكودا عبارتند از:

– كوشش به منظور ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون‌هاي وكلاي دادگستري

– تدوين و تنقيح و پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالت با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و ارائه آن به مراجع ذي‌صلاح.

– ايجاد هماهنگي بين كانون‌هاي عضو در ارتباط با قواي سه‌گانه

– ارتقاي سطح معلومات علمي و تجربي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كوشش درهمگام ساختن جامعه وكالت با دستاوردهاي علمي و فناوري‌هاي روز

– بررسي مطالعه ساختار اداري و تشكيلات اجرايي مديريت كانون‌ها و پيشنهادها و روش‌ و راه‌هاي اصلاح و بهبود كمي و كيفي آ‌نها.

– ايجاد شبكه اطلاع‌رساني مشترك.

– حمايت از حقوق فردي و جمعي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و ارائه طرح‌هاي لازم به منظور بهبود وضعيت رفاهي آنها.

– اتخاذ تدابير مقتضي به منظور برقراري ارتباط با اتحاديه بين‌المللي وكلا و كانون‌هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوق بين‌المللي.

– ارائه طرح‌هاي لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي شناخته شده اشخاص.

شايان ذكر است اسكودا در همين چارچوب و در قالب اهداف ۹ گانه يادشده به انجام وظايف محوله قانوني به نمايندگي از جانب كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران اقدام كرده و مي‌كند.

با توجه به اينكه تصميمات اسكودا براي كانون‌ها الزام‌آور نيست آيا نظم پايداري را مي‌تواند تضمين كند؟

استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري از تاريخ پيدايش اين نهاد مدني ديرپا و خدمتگزار به عنوان اصل و محور حركت كانون‌هاي وكلا و جامعه وكالت دغدغه همگان بوده، هست و خواهد بود. اسكودا تمام سعي و كوشش خود را بر اين مبنا قرار داده تا در انجام وظايف محوله با به كارگيري سازوكارهاي قانوني و دموكراتيك كوچك‌ترين خدشه‌يي بر اين اصل بنيادي يعني «استقلال» كانون‌ها وارد نيايد و خوشبختانه در اين مسير موفق بوده است.

برابر بند يك ماده ۳ اساسنامه يكي از مهم‌ترين وظايف اسكودا «كوشش به منظور ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون‌هاي وكلاي دادگستري است.» كار برجسته‌يي كه با حفظ استقلال كانون‌هاي وكلا عملا اسكودا موفق به انجام آن شده، و امروزه شاهديم كه از طريق جلسات ماهانه شوراي اجرايي (نمايندگان تام‌الاختيار كانون‌ها) در اسكودا و همكاري تنگاتنگ هيات مديره‌هاي كانون‌ها و نيز مجمع عمومي وكلا در همايش‌هاي نوبتي هر شش ماه يك بار در يكي از كانون‌هاي كشور در زمينه‌هاي مختلف و مبتلا به كانون‌ها از قبيل: مسائل و مشكلات آموزشي، اداري، اجرايي و… به هماهنگي و در نتيجه رويه‌يي واحد دست يافته و با اين شتاب در آينده‌يي نزديك تصميمات اسكودا متخذه از جانب نمايندگان تمام كانون‌ها و با تاكيد هيات مديره‌ها و نيز مجمع عمومي مي‌رود تا به يكسان‌سازي اداره امور كانون‌ها در زمينه‌هاي مختلف در سراسر كشور منجر شود. حركتي كه به نظم پايدار انجاميده و در نتيجه متضمن رعايت كامل مصوبات اسكودا خواهد بود. شاهد مثال: مقررات نقل و انتقال وكلا و كارآموزان، آزمون سراسري، برگزاري همايش‌ها، هماهنگي اقدامات قانوني مربوط به قوانين وكالت، دفاع از حريم حرمت حرفه شريف وكالت، ايجاد ارتباط با قواي سه‌گانه و ترتيب ديدار مسوولان كانون‌ها با مقامات مسوول كشوري، انجام اتوماسيون اداره كانون‌ها هماهنگي در مباحث آموزشي و ارتقاي سطح علمي و تجربي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت. ايجاد سامانه پيام كوتاه سراسري، برقراري ارتباط با نهادهاي حقوق بين‌المللي از جمله: اتحاديه بين‌المللي وكلا، حمايت از حقوق فردي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و پيشنهادهاي علمي به منظور بهبود وضعيت رفاهي آنها و فعاليت‌ها و اقدامات عملي كه جاي بحث و بررسي پيرامون آنها در اين يادداشت كوتاه نمي‌گنجد.

نظر شما درباره نسخ يا عدم نسخ ماده ۲۸ آيين‌نامه لايحه استقلال كانون‌ وكلاي دادگستري ايران مصوب ۱۳۳۴ چيست؟ آيا اين ماده قابليت اجرا دارد؟

با عنايت به حكومت عملي، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي و به ويژه تبصره يك ماده يك اين قانون و تركيب كميسيون نياز مركب از رييس كل دادگستري، رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون حوزه قضايي مربوط در تعيين تعداد كارآموز وكالت هر سال جايي براي قابليت اجرايي ماده 28 باقي نگذاشته است و عملا اين ماده نسخ شده است.

فعاليت‌هاي اسكودا در چه زمينه‌هايي است و چه هزينه‌هايي صرف مي‌شود؟

اسكودا «مالي» در بساط ندارد تا فعاليت مالي داشته باشد! اصولا كسي فعاليت‌هاي مالي بعضا عرفي انجام مي‌دهد كه واجد شرايط براي انجام آن باشد. نخست آ‌نكه اسكودا فاقد منبع مالي است. دوم آنكه يك موسسه غيرانتفاعي است و وظيفه‌اش چنان كه در اساسنامه‌اش قيد شده كارگزاري كارهاي محول از جانب كانون‌هاي سراسري است كه شرح آنها به اختصار در بالا آمده است. هزينه انجام اين وظايف به نسبت از طرف كانون‌ها تامين مي‌شود و در پايان هر سال مالي حساب و كتاب‌هاي كانون‌ها با كارگزارشان در چارچوب قانون در همايش زمستانه كانون‌ها و در مجمع عمومي بررسي و تسويه خواهد شد. دو بازرس اتحاديه برابر اساسنامه نظارت انجام اين امور را بر عهده دارند.

هزينه‌هاي اتحاديه: هزينه‌هاي برگزاري آزمون سالانه وكالت برابر قرارداد منعقده با سازمان سنجش آموزش كشور

– برگزاري همايش‌‌هاي سالانه (سالي دو نوبت در يكي از كانون‌ها). مديريت، برنامه‌ريزي، اجرا و…

– هزينه‌هاي آب، برق، گاز، تلفن و نيز پرداخت حقوق به سه نفر مستخدم رسمي اداره دفتر اتحاديه

– هزينه طراحي سوالات آزمون

– هزينه برگزاري جلسات نشست‌هاي ماهانه اعضاي شوراي اجرايي سراسر كشور در تهران

– هزينه‌ چاپ تقويم، انتشارات و…

شايان يادآوري است كه خدمات رييس، اعضاي هيات رييسه و تمام وكلاي دادگستري مرتبط با اتحاديه در كميسيون‌هاي گوناگون افتخاري و رايگان و به همين گونه است. خدمات تمام همكاران مسوول در كانون‌هاي سراسر كشور اعم از هيات مديره و روسا و اعضا و كميسيون‌هاي فعال در كانون‌ها.

به نظر شما اسكودا مشمول قوانين مالياتي مي‌شود؟

نظر من نظر قانون است. از آنجايي كه برابر اساسنامه و نيز مدارك و مستندات شفاف‌كاري موجود در دفتر اتحاديه، اين موسسه غيرانتفاعي است و فعاليت مالي در معناي عرفي آن انجام نمي‌دهد. لذا مشمول معافيت مالياتي است و همچنان كه تا اين زمان نيز از چتر حمايتي اين قانون يعني معافيت مالياتي برخوردار شده است.

كارنامه اسكودا را در اين سال‌ها چطور ارزيابي مي‌كنيد، چه دستاوردهايي داشته است؟

براي ارزيابي كارنامه شخص حقيقي يا حقوقي منطق ايجاب مي‌كند كه كساني كه با آنها سر و كار دارند به قضاوت نشسته و عملكردشان را ارزيابي كنند. با اين حال از آنجا كه اين سوال را خطاب به بنده به عنوان مسوول اسكودا مطرح كرده‌ايد از باب رعايت اصل ادب و انصاف ارزيابي‌ام با عنايت به عمر كوتاه و نيز امكانات كم و نشيب و فرازهاي بسياري كه تا اين زمان بر سر راه اين نهاد خدمتگزار قرار گرفته و هنوز هم ادامه دارد مثبت بوده و در همين جا بي‌مناسبت نمي‌بينم بنا به وظيفه و در كمال تواضع از تمام همكاران بزرگوار وكيل دادگستري كه در دفاع از جايگاه و شأن حرفه شريف وكالت و نيز در پيشبرد نقش واقعي وكيل مستقل و همچنين پاسداشت خانه مشترك همگان (كانون‌ وكلاي دادگستري) اداي وظيفه كرده با قلم و قدم و زبان خويش ياري‌مان رسانده، سپاسگزاري كنم و به عنوان عضو كوچك اين خانواده بزرگ 40 هزار نفري بگويم كه بيش از هر چيز به خدا و بعد به شما و نيز مسوولان آگاه و آينده‌نگر دلخوشيم.

و اما اينكه اسكودا چه دستاوردهايي داشته براي پرهيز از مزاحمت، جواب اين سوال در بخش آخر سوال دوم داده‌شده است.

فرشاد اسماعيلي

 

پیوند این مطلب در تارنمای روزنامه اعتماد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media