Article

rohani-hasanگروهی از سازمان­ های غیردولتی و نهادهای مدنی زنان در نامه ای به دولت تدبیر و امید نوشته اند: به استناد برنامه دولت تدبیر و امید که به حضور برابر و مؤثر زنان در عرصه­ های مدیریتی و تصمیم­ گیری اشاره و تأکید دارد، در شرایط کنونی انتظار دارد در انتصاب وزرا و مدیران در سطوح عالی تصمیم­ گیری، شایستگی­، تعهد، تخصص، تجربه و توان مدیریتی زنان را از نظر دور نداشته و مدیریت حداقل ۵ وزارتخانه و حداقل یکی از معاونت­ های هر یک از وزارتخانه ­ها را به دست زنان بسپارند، ضمن آنکه وزارتخانه­ هایی که تأثیر مستقیم بر زندگی زنان دارند به وزرایی سپرده شوند که در دفاع و حمایت از حقوق انسانی زنان امتحان خود را پس داده ­اند.

به گزارش تارنمای کلمه در بخشی از این نامه با ابراز نگرانی از اینکه؛ تبعیض ­ها و نابرابری­ های جنسیتی، هزینه­ ها، لطمات و آسیب­ های جبران­ ناپذیری نه فقط بر زنان بلکه بر کل جامعه و بشریت وارد می­ کند، تاکید کرده اند: تبعیض علیه زنان (قانونی و عملی) ناقض اصول برابری و احترام به کرامت انسانی زن و مانع حضور زنان در شرایط مساوی با مردان، در زمینه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می­ باشد و مانع شکوفایی کامل استعداد­ها و قابلیت­ های زنان در خدمت به خانواده و جامعه می­ گردد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

نظر به اینکه؛ مشارکت فعال زنان در امور ملی و بین المللی در سطوح تصمیم­ گیری و سایر سطوح سیاسی پیش نیازی است برای احقاق سایر حقوق زنان و رشد و بهبود وضعیت ملی کشورها،

و از آنجایی که؛ حقوق سیاسی منشاء حقوق دیگر و معیاری معتبر برای بررسی وضعیت حقیقی زنان در هر جامعه­ ای است،

و با توجه به اینکه؛ واقعیت ­ها و وضعیت موجود مشارکت سیاسی زنان (اعم از انتخابات و انتصابات) در جمهوری اسلامی ایران و حضور زنان در عرصه­ های قدرت و تصمیم­گیری که بسیار کم رنگ، شکننده و پایین ­تر از شاخص های توسعه انسانی است،

و با آگاهی از اینکه؛ بدون مشارکت زنان تحقق توسعه، صلح، حقوق بشر و دموکراسی ناتمام می­ماند،

و با عنایت به؛ ضرورت بازتاب منظر زنان در حوزۀ سیاستگزاری، برنامه­ ریزی و اجرا

و با نگرانی از اینکه؛ تبعیض ­ها و نابرابری­ های جنسیتی، هزینه­ ها، لطمات و آسیب­ های جبران­ ناپذیری نه فقط بر زنان بلکه بر کل جامعه و بشریت وارد می­ کند،

و با یادآوری آنکه؛ دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، مستلزم جبران نابرابری­ های موجود میان زنان و مردان، دختران و پسران و تضمین حقوق، مسئولیت­، امکانات و فرصت­ های برابر آنان است.

و با تأکید بر اینکه؛ تبعیض علیه زنان (قانونی و عملی) ناقض اصول برابری و احترام به کرامت انسانی زن و مانع حضور زنان در شرایط مساوی با مردان، در زمینه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می­ باشد و مانع شکوفایی کامل استعداد­ها و قابلیت­ های زنان در خدمت به خانواده و جامعه می­ گردد.

لذا به استناد برنامه دولت تدبیر و امید که به حضور برابر و مؤثر زنان در عرصه­ های مدیریتی و تصمیم­ گیری اشاره و تأکید دارد، در شرایط کنونی انتظار دارد در انتصاب وزرا و مدیران در سطوح عالی تصمیم­ گیری، شایستگی­، تعهد، تخصص، تجربه و توان مدیریتی زنان را از نظر دور نداشته و مدیریت حداقل ۵ وزارتخانه و حداقل یکی از معاونت­ های هر یک از وزارتخانه ­ها را به دست زنان بسپارند، ضمن آنکه وزارتخانه­ هایی که تأثیر مستقیم بر زندگی زنان دارند به وزرایی سپرده شوند که در دفاع و حمایت از حقوق انسانی زنان امتحان خود را پس داده ­اند.

باشد تا در تحقق جامعه ای برابر، آزاد و سرشار از صلح و عدالت، زنان و مردان دوشادوش هم به ایفای نقش بپردازند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media