Article

کتاب یک دنیای دیگر را ممکن سازیداز طریق یک فعالیت آموزشی آزاد و داوطلبانه که مبنی بر برابری افراد و اشتراک و اساس دموکراسی می‌باشد انجمن آموزشی کارگران می‌تواند:

  • در یک اصلاح مبنی با ارزش‌های پایه جنبش کارگران در مبارزه شرکت کرده و تشویق کند.
  • اعضاء سازمان را برای یک زندگی انجمنی، زندگی کاری و جامعه آموزش دهد.
  • برای همدستی و آزادی انتخاب در آموزش و فرهنگ برای تمامی افراد یک فرصت ایجاد کند.

انجمن آموزشی کارگران از چندین جنبش مردمی و سایر سازمان‌های عضو که اعتقاد به ارزش‌های برابر برای تمامی مردم می‌باشند تشکیل شده است. این ABF را یک محل ملاقات مهم برای افراد مختلف و جنبش‌های مختلف که دارای تجربه متفاوتی از انجمن‌های مختلف و محدودیت‌های آن می‌باشد، می‌سازد.

ABF هم یک سازمان جمعی برای سازمان‌های عضو و هم یک جنبش ایده آل برای راهنمایی، آموزش و فرهنگ می‌باشد. سازمان‌های عضو یک منبع مشترک برای یکدیگر می‌باشند و آن‌ها همچنین به ABF یک شخصیت مخصوص می‌دهند.

ABF به نوبه خود یک منبع پیشرفت تشکیلاتی آموزشی برای سازمان‌های عضو، مربی‌های آموزشی و اعضاء شرکت کننده می‌باشد. ABF همچنین برای تشکیل اتحاد بین سایر انجمن‌های علاقمند و گروه‌های دیگر که با نکات پایه موافق می‌باشند، علاقمند می‌باشد.

 

دریافت کتاب

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media