Tag: اتحادیه ی اروپایی از اصول بیانیه ی حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و ارگانهای جامعه در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی پذیرفته شده ی جهانی حمایت می کند

تضمین حفاظت از مدافعان حقوق بشر;دستور العمل اتحادیه ی اروپایی در باره ی مدافعان حقوق بشر

تضمین حفاظت از مدافعان حقوق بشر دستور العمل اتحادیه ی اروپایی در باره ی مدافعان حقوق بشر برگردان:کنشگران داوطلب I – هدف 1- حمایت از مدافعان حقوق بشر عنصری قدیمی از سیاست روابط خارجی اتحادیه ی اروپایی در زمینه ی حقوق می باشد. هدف این دستورالعمل ارائه ی پیشنهادات...

Navigation

Social Media