Tag: از این کتاب می توان برای اهداف مختلف استفاده کرد.بدیهی است که هر اتحادیه اولویت های متفاوتی دارد. می توانید انعطاف پذیر باشید و از این کتاب بخشی که سازگار و متناسب بانیازهای شما است را انتخاب کنید.

زنان، گردانندگان جهان

کنشگران داوطلب – زنان، گردانندگان جهان کتاب مرجع برای مسؤلین اتحادیه های کارگری در صنعت حمل و نقل از انتشارات فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل( آی.تی.اف ) این کتاب برای گروه های نامبرده در زیر نوشته شده است: گروه های مسوول عقد قرارداد جمعی فعالان زن کارگر در بخش های...

Navigation

Social Media