Tag: با بلندتر شدن صدای جنگ و ایجاد نگرانی در فضای جهانی و داخلی از حمله نظامی به ایران ، جمعی از افراد و شخصیت ها ی مدنی – سیاسی کارزار « به خاطر صلح و آزادی » را در داخل کشور تشکیل داده و همه گان را دعوت

بیانیه جمعی از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی: برپایی کارزاری، برای صلح و آزادی

کنشگران داوطلب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۱با بلندتر شدن صدای جنگ و ایجاد نگرانی در فضای جهانی و داخلی از حمله نظامی به ایران ، جمعی از افراد و شخصیت ها ی مدنی – سیاسی کارزار « به خاطر صلح و آزادی » را در داخل کشور تشکیل داده و...

Navigation

Social Media