Tag: در ادامه روند برخورد با نهادهای مدنی در ایران، سازمان ملی جوانان، طی حکمی رسما خواستار توقف فعالیت «انجمن ایران شناسی کهن دژ» همدان شد و دبیر کل این انجمن را از فعالیت در حوزه نهادهای غیردولتی میراث ف

انجمن ایرانشناسی کهن دژ تعطیل شد

No image
در ادامه روند برخورد با نهادهای مدنی در ایران، سازمان ملی جوانان، طی حکمی رسما  خواستار توقف فعالیت «انجمن ایران شناسی کهن دژ»  همدان شد و دبیر کل این انجمن را از فعالیت در حوزه نهادهای غیردولتی میراث فرهنگی و محیط زیست منع کرد. این انجمن فعالیت خود را...

Navigation

Social Media