Tag: شورای دفاع از حق تحصیل در گزارشی اعلام کرد، اعمال آپارتاید آموزشی به ویژه طی سه سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و صدها دانشجو به واسطه احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و کمیته انضباطی مرکزی مستقر در وزا

گزارش شورای دفاع از حق تحصیل در ارتباط با محرومیت دانشجویان از حق تحصیل

شورای دفاع از حق تحصیل در گزارشی اعلام کرد، اعمال آپارتاید آموزشی به ویژه طی سه سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و صدها دانشجو به واسطه احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و کمیته انضباطی مرکزی مستقر در وزارت علوم و روند غیرقانونی ستاره دار کردن دانشجویان در کنکور کارشناسی ارشد،...

Navigation

Social Media