Tag: کتاب تاکتیک های نوین در حقوق بشر، توسط مرکز قربانیان شکنجە چاپ و پخش شدە است.این کتاب مجموعە ١٠٠ روایت در مورد تاکتیک های موفقیت آمیز و بکارگرفتەشدە در این زمینە میباشد کە از سرتاسر جهان جمع آوری شدە

تاکتیک های نوین در حقوق بشر

کتاب تاکتیک های نوین در حقوق بشر، توسط مرکز قربانیان شکنجە چاپ و پخش شدە است.این کتاب مجموعە ١٠٠ روایت در مورد تاکتیک های موفقیت آمیز و بکارگرفتەشدە در این زمینە می باشد کە از سرتاسر جهان جمع آوری شدە و شامل تغییر تاکتیک پیشگیری بە مداخلە و تاکتیک...

Navigation

Social Media