Tag: در مجموعه حاضر نخست به معرفی جامعه اصناف سینمای ایران(خانه سینما)پرداخته شده و آنگاه به کنش ها و واکنش های خانه سینما به تحولات اجتماعی و مناسبات شغلی شان که از آخرین بیانیه در پاسخ به یادداشت خبرگزار

مروری بر بیانیه های خانه سینما (فروردین 1388 تا دی ماه 1390)

کنشگران داوطلبحتما شنیده و خوانده اید که معاونت سینمائی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حصر مالی خانه سینما در دی ماه ۱۳۸۸ و کوشش برای تخریب جامعه اصناف سینمائی و پس از آنی که اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قوه قضائیه قانونی بودن ثبت اساسنامه...

Navigation

Social Media