Tag: هدف اصلی خود آموز امنیت و حفاظت برای مدافعان حقوق بشر فراهم آوردن و یا افزودن درک مدافعین حقوق بشر از امنیت و آشناسازی آن ها با برخی ابزارها یی است که ممکن است در فرایند تامین امنیت و حفاظت کاربرد داش

خود آموز امنیت و حفاظت برای مدافعان حقوق بشر

قوانین بین المللی تنظیم کننده حقوق بشر هستند، با این وجود فعالیت برای حصول اطمینان از رعایت این موازین و نیز بررسی پرونده افرادی که حقوق آنها نقض شده است. متضمن مخاطرات متعددی است که مدافعان حقوق بشر را در سرتاسر جهان تهدید می کنند. آنها غالبا با آزار...

Navigation

Social Media