خانه

معیارهای اخلاقی

موسسه کنشگران داوطلب، نقش جامعه‌مدنی را در فرایند توسعه، ترویج صلح و صلح‌سازی، گذار و تحکیم دموکراسی حیاتی می‌داند.ادامه …

چشم‌انداز

تحکیم جامعه مدنی پویا، شاداب ، دموکراتیک و توسعه گرا در جامعه ایرانی تا سال 2020 است که جامعه مدنی بتواند به مثابه یک ،ادامه …

درباره ما

کنشگران داوطلب، موسسه‌ای غیرانتفاعی، غیردولتی، غیر سیاسی و مستقل است که از سال 1380 فعالیت خود را در ایران آغاز کرده است. ادامه …

برنامه‌های کنشگران داوطلب

کنشگران داوطلب در چارچوب ماموریت سازمانی اش، پنج برنامه محوری را در دستور کار خود دارد:

Navigation

Social Media