برنامه ترویج و حمایتگری

برنامه ترویج و حمایتگری ما با تمرکز بر جامعه مدنی شامل بر چندین پروژه در حال اجرا است:

 • تدوین و طراحی نقشه راه برای سازمانهایجامعه مدنی؛

 • ترسیم نقشه جامعه مدنی؛

 • حق آزادی انجمن ها در ایران؛

 • دیده بان جامعه مدنی برای ایران .

پروژه تدوین و طراحی نقشه راه

بخشی از برنامه ترویج و حمایتگری ما پروژه تدوین و طراحی نقشه راه برای سازمانهای جامعه مدنی می باشد که هدف آن تسهیل در روند ایجاد یک دستور کار و چشم انداز مشترک و همچنین توسعه یک نقشه راه کارآمد برای سازمان های جامعه مدنی است. تجزیه و تحلیل وضعیت جامعه مدنی در ایران پس از انقلاب سال 57، تلاش در جهت رسیدن به درکی مشترک از دیدگاه های رایج در میان فعالان جامعه مدنی، آموزش فرایند تفکر و برنامه ریزی استراتژیک و ….. بخشی از برنامه ها ما در این زمینه هستند.

روش ما :

 • شناسایی نیازها و ظرفیت های سازمانهای جامعه مدنی در ایران ، شمال آفریقا و خاورمیانه؛

 • ارزیابی فعالیت ها، دست آوردها و ناکامی های فعالان و سازمان های جامعه مدنی در طول یک یا دو دهه گذشته؛

 • تجزیه تحلیل شرایط پر مخاطره محیطی

 • تجزیه تحلیل ذینفعان و ترسیم کانون های بحرانی

 • موانع و مشکلات موجود در رسیدن به اهداف تعریف شده؛

 • توسعه و گسترش یک چارچوب راهبردی برای سازمان های جامعه مدنی.

پروژه ترسیم نقشه جامعه مدنی

پروژه ترسیم نقشه جامعه مدنی به دنبال افزایش آگاهی در باره وضعیت کنونی جامعه مدنی، تبیین توانمندی و ناتوانی ها آن و شناخت نیروهای پیشبرنده و محدود کننده جامعه مدنی در ایران و خاورمیانه است

روش ما

 • ترسیم نقشه جامعه مدنی ایران؛

 • ارزیابی جامعه مدنی ایران؛

 • ارزیابی ظرفیت ها، ضعف ها و تهدیدات جامعه مدنی که مشتمل بر بررسی پویایی جریان بین فعالان جامعه مدنی و دیگر بازیگران این حوزه و همچنین عوامل تاثیر گذار بر جامعه مدنی است؛

 • ترسیم افق پیش روی جامعه مدنی .

پروژه آزادی انجمن ها در ایران

هدف این پروژه بازسازی و توانمند سازی جامعه مدنی ایران به نحوی است که بتواند مشارکتی فعال در جفرافیای جدید قدرت داشته و تصمیم گیران و دولتمردان را وادار به پاسخگویی در برابر مطالبات موجود در جامعه کند.

بهره گیری از رویکردهایی چون ترویج حقوق بشر به عنوان یک ارزش جمعی و نه صرفا امری فردی، افزایش آگاهی جامعه جهانی در مورد محدودیت های موجود در مورد فعالیت های انجمن ها در ایران و خاورمیانه، تاثیر بر افکار عمومی دنیا و حمایت از حق آزادی انجمن ها ، فشار بر دولت ها برای پایان دادن به تمامی اقدامات خودسرانه و غیرقانونی بر علیه سازمان های جامعه مدنی با بهره گیری از قوانین و مقررات بین المللی درباره آزادی تجمعات، اطلاعات و انجمن ها در رسیدن به این هدف ما را یاری می رسانند.

روش ما :

 • تحقیق و پژوهش در مورد نقش انجمن ها در گذار به دموکراسی؛

 • سازمان دهی کمپین هایی در جهت افزایش آگاهی پیرامون آزادی انجمن ها

پروژه دیده بان جامعه مدنی

هدف ما در این پروژه توانمند سازی جامعه مدنی ایران و شمال آفریقا و خاورمیانه برای ایفای نقشی فعال و موثر در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی است.

ایجاد یک فضای مناسب برای جامعه مدنی در انجام مسئولیت ها و وظایف خویش، نظارت و دیده بانی بر جامعه مدنی به خصوص در ایران و خاورمیانه و گزارش روند پیشرفت و توسعه آن؛ اهدافی هستند که از طریق گزارش در مورد وضعیت جامعه مدنی به جامعه جهانی، و افزایش آگاهی در بین جامعه جهانی در باره وضعیت موجود جامعه مدنی در ایران و خاورمیانه میسر خواهد شد.

روش ما:

 • طراحی، توسعه و بروز رسانی یک وب سایت سه زبانه به زبان های انگلیسی ، فارسی و عربی برای انتشار اطلاعات و اخبار در مورد جامعه مدنی ؛

 • ایجاد یک بانک اطلاعاتی از کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی ؛

 • انتشار گزارش های شش ماهه سه زبانه در مورد وضعیت جامعه مدنی ؛

 • انتشار گزارش های ادواری در باره جامعه مدنی.

Navigation

Social Media