ظرفیت سازی

توسعه ظرفیت ها و ظرفیت سازی ی کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی یکی از برنامه محوری کنشگران داوطلب است

تمرکز این برنامه بر تحقیق، آموزش، و آگاهی بخشی و همچنین تربیت مجموعه ای از تسهیلگران حقوق بشر ، دموکراسی و حقوق بشر، و توانمند سازی سازمان های جامعه مدنی در زمینه های مدیریت، نظارت و ارزیابی، برنامه ریزی، جذب سرمایه و منابع مالی است.

روش ما:

  • آموزش های رو در رو ، موضوعاتی مانند : آموزش تسهیلگری، مهارتهای ترویج و حمایتگری، مهارت های رهبری و ….

  • دوره های آموزشی آنلاین: کارآفرینی، مدیریت پروژه ، برنامه ریزی استراتژیک، مهارتهای ارتباطی و ……

  • منتورینگ: فردی و سازمانی

Navigation

Social Media