صلح و صلح سازی

خاورمیانه یکی از کانونی ترین مناطق خشو نت و نفرت پراکنی و رشد رادیکالیسم در جهان است . ترویج صلح و صلح سازی و ایجاد مدارس مدنی در مقابل مدارس ایجاد نفرت یکی از را ههای مقابله با خشنونت و رادیکالیسم است. هدف اصلی این برنامه ایجاد یک ائتلاف گسترده بین کنشگران وسازمان های مختلف جامعه مدنی در خاورمیانه و شمال افریقا است که در ترویج صلح و دموکراسی در جوامع خود فعال هستند. در این برنامه ما بر آن هستیم تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت جامعه مدنی در روند صلح و صلح سازی و حمایت از گروه های به حاشیه رانده شده و حاشیه نشین؛ نقش آن ها را در روند ایجاد صلح و صلح سازی فعالتر کنیم. این برنامه همچنین به ما کمک می کند تا تلاش های بین المللی در روند ایجاد صلح را در منطقه تقویت و هدایت کنیم. روش ما : ایجاد یک تیم پژوهشی جهت ارزیابی ظرفیت سازمان های جامعه مدنی در روند ایجاد صلح و شناسایی سازمان ها مشابه و مستعد؛ برگزاری یک کنفرانس با هدف طراحی و گسترش روند ایجاد صلح با همکاری سازمان های شناسایی شده و با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های سازمان ها و فعالان جامعه مدنی محلی. طراحی و تدوین نقشه راه برای کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی برای ایجاد صلح و صلح سازی در منطقه

Navigation

Social Media