آزادی و امنیت دیجیتال

اطلاعات به نماد عصری مبدل شده که ما در آن زندگی می کنیم و مفهوم جامعه اطلاعاتی ( Information Society) بیان کننده گسترش تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و تجدید سازمان جامعه، پیرامون جریان اطلاعات است. امروز اطلاعات در تمام صور خود به کمک شبکه های اجتماعی با سرعتی بیش از پیش تمامی شئون زندگی سیاسی – اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی ما انسانها را در نوردیده است.

از اینرو ” آزادی” و “امنیت” دو مفهوم کلیدی در جامعه اطلاعاتی هستند . از یکسو جامعه اطلاعاتی امکانات و فرصت های بیشماری را برای کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی پدید آورده تا صداهای آنان شنیده شود و بتوانند به عنوان یک بازیگر اصلی در جغرافیای جدید قدرت، ایفای نقش کنند. و از سوی دیگر کنشگران و سازمان های جامعه مدنی در جامعه اطلاعاتی با تهدیدات امنیتی بیشماری روبه رو هستند که در صورت بی توجهی به این تهدیدات، ضربات جبران ناپذیری می تواند بر آنان وارد شود.

مؤسسه کنشگران داوطلب با درک موقعیت و شرایط پر مخاطره کنونی، برای تسهیل در دسترسی و گردش آزاد اطلاعات بین کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی و محافظت آنان در برابر تهدیدات امنیتی برنامه ایی را تحت عنوان” آزادی و امنیت در دنیای دیحیتال برای کنشگران و سازمان های جامعه مدنی در خاورمیانه و بویژه ایران ” در دستور کار قرار داده است.

اهداف برنامه:

– ظرفیت سازی و توانمند سازی کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی در دنیای سایبری

– بالا بردن سطح دانش نظری و کاربردی کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی برای فعالیت و زیستن در دنیای دیجیتال

– بالابردن مهارت و توانایی کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی در بکارگیری آی تی و شبکه های اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمانی و کنش های مدنی

– گسترش و ارتقای فرهنگ آزادی و امنیت دنیای دیجیتال در بین کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی

– گسترش زیر ساخت ها و سیستم های اطلاعاتی در بین کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی

– ساخت و گسترش شبکه بین کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی برای دفاع از آزادی در دنیای سایبری و مقابله با فیلترینگ و سانسور آنلاین

– ارائه خدمات ضروری و پشتیبانی آنلاین به کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی در معرض خطر

Navigation

Social Media