نقشه جامعه مدنی در ایران

پس از برگزاری یازدهمین دوره ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید بتدریج فضای امید اجتماعی در جامعه ایرانی شکل گرفته است و فعالان و سازمانهای جامعه مدنی آرام آرام در حال بازگشت، تجدید سازمان و آغاز فعالیت مجدد هستند و آنان تلاش می کنند در شرایط کنونی با درس گیری از دانش و تجربیات گذشته به ترمیم و بازسازی جامعه مدنی تخریب شده، به ویژه در هشت سال گذشته اقدام کنند و جامعه مدنی پویا، شاداب ، دموکراتیک و توسعه گرا را در جامعه ایرانی شکل دهند.

موسسه کنشگران داوطلب با درک این موقعیت، مشاوره و گفتگو با کنشگران مدنی ایرانی و برای پاسخگویی به نیاز فعالان و سازمانهای جامعه مدنی اقدام به طراحی ، سازماندهی و برگزاری سلسله نشست های راهبردی با حضور تعدادی از فعالان و سازمانهای جامعه مدنی نموده است. تا بتواند از طریق هم اندیشی با فعالان و سازمانهای جامعه مدنی یک چشم انداز و نقشه راه مشترک برای جامعه مدنی ایران برای دوره زمانی۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ طراحی نماید .

اهداف و مقاصد پروژه:
هدف اصلی برگزاری این سلسله نشست ها، تدوین نقشه راه برای جامعه مدنی ایران در دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ است اما علاوه بر هدف اصلی ، این پروژه اهداف دیگری را نیز دنبال می کند که عبارتند از:
● طراحی چشم انداز و افق مشترک برای کنشگران و سازمان های جامعه مدنی ایرانی

● درک مشترک از وضعیت جامعه مدنی در ایران و حوزه های بحرانی ان برای فعالیت

● ارزیابی نقاط قوت و ضعف سازمانهای جامعه مدنی، شناخت تهدید ها ، تنگناها و فرصت های محیطی برای دستیابی به افق مشترک

● طراحی راهبردها و توسعه یک چارچوب استراتژیک

● دستیابی به یک برنامه عمل مشترک

Navigation

Social Media