Article

downloadطرح دو فوریتی تغییر نام «ستاد حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران» به «سازمان توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد، شهر تهران» تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانشور عضو شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این طرح با بیان اینکه عنوان در نظر گرفته شده اولیه برای این ستاد، “ستاد ساماندهی سازمان های مردم نهاد شهر تهران” بود، گفت: با اعتراض فرمانداری تصمیم گرفته شد تا عنوان “ستاد حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران” برای این ستاد در نظر گرفته شود.

وی با اشاره سازمان های مردم نهاد شهر تهران تصریح کرد: بر اساس اطلاعات 1500 سازمان مردم نهاد در شهر تهران وجود دارد که بررسی های اولیه نشان می دهد تنها 300 سازمان فعال تر هستند در حالی که با غربالگری دقیق تر این تعداد نیز کاهش خواهد یافت.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این آمارها نشان می دهد که بیشتر سازمان های مردم نهاد کنونی در موضوع درآمدزایی و حفظ شکل خود با مشکل روبه رو هستند، بنابراین طرح دو فوریتی به منظور تأکید بر این موضوع  برای افزوده شدن واژه «توان افزایی» به عنوان پیشین ارائه شد.

محسن سرخو عضو شورای اسلامی شهر تهران درخصوص این واژه اظهار داشت: واژه حمایت به نوعی مفهوم توان افزایی را در خود دارد بنابراین پیشنهاد می شود همان واژه حمایت که بسیار روان تر هم است، باقی بماند.

الهه راستگو در این خصوص با تأکید بر اینکه ارتقاء توانمندی های مختلف سازمان های مردم نهاد از اصلی ترین کارهای این ستاد است، گفت: درحقیقت وظیفه این ستاد توان افزایی سازمان های مردم نهاد است و تنها حمایت مالی از آنها نیست.

وی ابراز امیدواری کرد با تصویب این موضوع در این زمان از دوباره کاری جلوگیری شود.

فاطمه دانشور در پایان این دستور جلسه، اظهار داشت: زمانی که سازمان های مردم نهاد به ستاد مربوطه مراجعه می کنند، انتظار حمایت مالی را دارند که ستاد نیز آنها را کمک می کند این در حالی است که وقتی از آنها تقاضای گزارش عملکرد می شود این سازمان ها با مشکل روبه رو هستند و در حقیقت سازمان قصد دارد با گنجاندن این واژه، بر موضوع توان افزایی آنها تأکید کند.

Navigation

Social Media