Tag: با بلندتر شدن صدای جنگ و ایجاد نگرانی در فضای جهانی و داخلی از حمله نظامی به ایران ، جمعی از افراد و شخصیت ها ی مدنی – سیاسی کارزار « به خاطر صلح و آزادی » را در داخل کشور تشکیل داده و همه گان را دعوت

Navigation

Social Media