Tag: بحث وجود بحران در صنعت چاپ، از مدت‌ها قبل‌تر از به وجود آمدن شرایط فعلی و بحران در سایر صنف‌ها، مطرح شده بود و شائبه‌ی ناكارآمدی اتحادیه و صنف چاپ‌خانه‌داران را به وجود آورده است.

نشست گفتگو با اعضای اتحادیه‌ی چاپخانه‌داران: صنعت چاپ حمایت نمی‌خواهد، عدم دخالت می‌خواهد

بحث وجود بحران در صنعت چاپ، از مدت‌ها قبل‌تر از به وجود آمدن شرایط فعلی و بحران در سایر صنف‌ها، مطرح شده بود و شائبه‌ی ناكارآمدی اتحادیه و صنف چاپ‌خانه‌داران را به وجود آورده است. برای بررسی این موضوع و سایر موضوعات صنعت چاپ با «علی نیکو سخن»؛ رئیس...

Navigation

Social Media