Tag: برخی پرسش ‌ها از جمله پرسش “نسبت جنبش زنان با جنبش ملی یا دموکراسی ‌خواهی” با این که مطرح کردن‌شان ضروری است اما پرسشی چالش ‌برانگیز است. زیرا ممکن است این تصور را به ‌وجود ‌آورد که گویا جنبش ملی و دم

نسبت جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی

نسبت جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی نویسنده: نوشین احمدی خراسان برخی پرسش ‌ها از جمله پرسش “نسبت جنبش زنان با جنبش ملی یا دموکراسی ‌خواهی” با این که مطرح کردن‌شان ضروری است اما پرسشی چالش ‌برانگیز است. زیرا ممکن است این تصور را به ‌وجود ‌آورد که گویا...

Navigation

Social Media