Tag: بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران با تم محوری «زن، تن و اختیار» از روز چهارم مرداد در شهر کلن آغاز شد و تا ششم مرداد ادامه پیدا کرد.

کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان با عنوان «زن، تن و اختیار» برگزار شد

بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران با تم محوری «زن، تن و اختیار» از روز چهارم مرداد در شهر کلن آغاز شد و تا ششم مرداد ادامه پیدا کرد.«پیکر زن و حجاب در جوامع اسلامی» و «جنسیت و هویت جنسی» عنوان دو میزگردی بود که در این...

Navigation

Social Media