Tag: دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عملکرد مرکز امور زنان و خانواده در رابطه با سازمان‌های مردم‌نهاد در دولت نهم و دهم را مورد نقد و بررسی قرار داد.

بررسی عملکرد مرکز امور زنان و خانواده در رابطه با سازمان‌های مردم‌نهاد

کنشگران داوطلب دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عملکرد مرکز امور زنان و خانواده در رابطه با سازمان‌های مردم‌نهاد در دولت نهم و دهم را مورد نقد و بررسی قرار داد.به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با بررسی عملکرد...

Navigation

Social Media