Tag: روز سه‌شنبه، ۲۶ دی‌ماه سخنرانی پرویز پیران شهر‌شناس و جامعه‌شناس که قرار بود در محل انجمن جامعه‌شناسی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شود لحظاتی قبل از آغاز، لغو شد

موضوع سخنرانی لغو شده من

روز سه‌شنبه، ۲۶ دی‌ماه سخنرانی پرویز پیران شهر‌شناس و جامعه‌شناس که قرار بود در محل انجمن جامعه‌شناسی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شود لحظاتی قبل از آغاز، لغو شد. یادداشت زیر واکنش سخنران است به این رویداد: ابتدا پوزش می‌طلبم از عزیزانی که برای شنیدن این...

Navigation

Social Media