ارزش‌ها و باورهای ما

باور اساسی ما بر ایجاد یک جامعه مدنی دموکراتیک، شفاف و پاسخگو است. براین اساس ارزش ها و باورهای بنیادین ما عبارتند از ادامه …

چشم‌انداز

تحکیم جامعه مدنی پویا، شاداب ، دموکراتیک و توسعه گرا در جامعه ایرانی تا سال 2020 است که جامعه مدنی بتواند به مثابه یک ،ادامه …

درباره ما

کنشگران داوطلب، موسسه‌ای غیرانتفاعی، غیردولتی، غیر سیاسی و مستقل است که از سال 1380 فعالیت خود را در ایران آغاز کرده است. ادامه

برنامه‌های ما

کنشگران داوطلب در چارچوب ماموریت سازمانی اش، پنج برنامه محوری را در دستور کار خود دارد:

Navigation

Social Media