ارزش‌ها و باورهای ما

باور اساسی ما بر ایجاد یک جامعه مدنی دموکراتیک، شفاف و پاسخگو است. براین اساس ارزش ها و باورهای بنیادین ما عبارتند از ادامه …

چشم‌انداز

تحکیم جامعه مدنی پویا، شاداب ، دموکراتیک و توسعه گرا در جامعه ایرانی تا سال 2020 است که جامعه مدنی بتواند به مثابه یک ،ادامه …

درباره ما

کنشگران داوطلب، موسسه‌ای غیرانتفاعی، غیردولتی، غیر سیاسی و مستقل است که از سال 1380 فعالیت خود را در ایران آغاز کرده است. ادامه

انتشارات

مقالات و مصاحبه‌ها

دیده بان جامعه مدنی

برنامه‌های ما

کنشگران داوطلب در چارچوب ماموریت سازمانی اش، پنج برنامه محوری را در دستور کار خود دارد:

Navigation

Social Media