برنامه‌های کنشگران داوطلب

کنشگران داوطلب در چارچوب ماموریت سازمانی اش، پنج برنامه محوری را در دستور کار خود دارد:

جمع آوری و بسیج تمامی منابع قابل دسترس جهت توانیابی شهروندان و تسریع برای گذار از یک جامعه مدنی ضعیف و کم خون به یک جامعه مدنی قوی و قدرتمند در ایران و سایر کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا یکی از برنامه

تمامی پروژه های ما در راستای این پنج برنامه اصلی است.

Navigation

Social Media