Category: زنان

مجمع حق بر شهر برگزار کرد: فضاهای شهری و خشونت ساختاری علیه زنان

کنشگران داوطلب  مجمع حق بر شهر با همستان با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در ادامه سلسله نشست‌های مدنی حق بر شهر، نشستی را با عنوان «فضاهای شهری و خشونت ساختاری علیه زنان» در روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه برگزار کرد. هدف از برگزاری نشست‌های مدنی حق بر شهر،...

Navigation

Social Media