Tag: امروزه کمابیش این اتفاق نظر وجود دارد که ما در شرایط خاصی به سر می بریم هر چند در مورد نام‌گذاری بر این شرایط اختلاف نظر گسترده‌ای وجود دارد. به این دلیل در شرایط کنونی احساس می‌شود که باید دربارة رسا

کارکرد حرفه‌ای و اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران

گفت و گوئی درباره کارکرد حرفه‌ای و اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران محمد امین قانعی‌راد امروزه کمابیش این اتفاق نظر وجود دارد که ما در شرایط خاصی به سر می بریم هر چند در مورد نام‌گذاری بر این شرایط اختلاف نظر گسترده‌ای وجود دارد. به این دلیل در شرایط...

Navigation

Social Media