Tag: دهم تیر از سوی فعالان کرد، روز حمایت از محمد صدیق کبودوند موسس سازمان حقوق بشر کردستان نامگذاری شده‌ است. کبودوند پنج سال پیش در چنین روزی دستگیر شده و از ۳۵ روز قبل در اعتراض به محرومیت از مرخصی اعتص

کمپینی برای حمایت سازمان‌یافته‌ از محمدصدیق کبودوند

دهم تیر از سوی فعالان کرد، روز حمایت از محمد صدیق کبودوند موسس سازمان حقوق بشر کردستان نامگذاری شده‌ است. کبودوند پنج سال پیش در چنین روزی دستگیر شده و از ۳۵ روز قبل در اعتراض به محرومیت از مرخصی اعتصاب‌ غذا کرده است.پنج سال از دستگیری محمدصدیق کبودوند...

Navigation

Social Media