Tag: سازمان“ برابری همین حالا” خواستار اقدام فوری همه فعالان و سازمانهای جامعه مدنی برای امضاء بیانیه در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز! در کشورها مختلف جهان از جمله درایران شد . همچنین در این بیانیه آمده است

سازمان برابری همین حالا خواستار اقدام فوری برای حذف همه قوانین تبعیض آمیز در کشورها از جمله درایران شد

کنشگران داوطلب ۲۶ تیرماه ۱۳۹۰ سازمان“ برابری همین حالا” خواستار اقدام فوری همه فعالان و سازمانهای جامعه مدنی برای امضاء بیانیه در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز! در کشورها مختلف جهان از جمله درایران شد . همچنین در این بیانیه آمده است  که باید دولت ها را نسبت به...

Navigation

Social Media