Tag: سازمان بین المللی مشارکت آموزش زنان برای حقوق، توسعه و صلح با صدور بیانیه ای از اعمال محدودیت برای ورود زنان ایرانی به دانشگاه های کشور اعلام نگرانی کرد. در بیانیه این سازمان خواسته شده است که برای اع

سازمان بین المللی مشارکت برای آموزش زنان: محدودیت پذیرش زنان در دانشگاه های ایران یک عقب گرد جدی است

سازمان بین المللی مشارکت آموزش زنان برای حقوق، توسعه و صلح با صدور بیانیه ای از اعمال محدودیت برای ورود زنان ایرانی به دانشگاه های کشور اعلام نگرانی کرد. در بیانیه این سازمان خواسته شده است که برای اعتراض به تبعیض علیه زنان در دانشگاه های کشور، نامه هایی...

Navigation

Social Media