Tag: صدها سازمان جامعه مدنی از اقصی نقاط جهان، کارزاری را برای دفاع از آزادی اینترنت راه اندازی کرده اند و با انتشار بیانیه ای از همه گروهها و نیروهای اجتماعی – سیاسی و بخش خصوصی در خواست کرده اند برای دفا

فراخوان کارزار جهانی سازمان های جامعه مدنی برای آزادی اینترنت

کنشگران داوطلب ۹ آذرماه ۱۳۹۱ صدها سازمان جامعه مدنی  از اقصی نقاط جهان، کارزاری را برای دفاع از آزادی اینترنت راه اندازی کرده اند و با انتشار بیانیه ای از همه گروهها و نیروهای اجتماعی – سیاسی و بخش خصوصی در خواست کرده اند برای دفاع از آزادی اینترنت...

Navigation

Social Media