Tag: عصر روز سه شنبه بیست و یکم خرداد، نشستی در تهران با حضور طیف های گوناگون فعالان مدنی و جنبش زنان، پیرامون مهمترین خواسته های زنان ایران و اولوبت های آنان، برگزار شد.

هم اندیشی فعالان مدنی زن و طرح خواسته ها از رئیس جمهور آینده

No image
عصر روز سه شنبه بیست و یکم خرداد، نشستی در تهران با حضور طیف های گوناگون فعالان مدنی و جنبش زنان، پیرامون مهمترین خواسته های زنان ایران و اولوبت های آنان، برگزار شد. در این نشست از تمام نمایندگان کمیته زنان ستادهای نامزدهای ریاست جمهوری دعوت شده بود که...

هم اندیشی فعالان مدنی زن و طرح خواسته ها از رییس جمهور آینده

No image
عصر روز سه شنبه بیست و یکم خرداد، نشستی در تهران با حضور طیف های گوناگون فعالان مدنی و جنبش زنان، پیرامون مهمترین خواسته های زنان ایران و اولوبت های آنان، برگزار شد. در این نشست از تمام نمایندگان کمیته زنان ستادهای نامزدهای ریاست جمهوری دعوت شده بود که...

Navigation

Social Media