Tag: کمپین بین المللی حقوق بشر درایران امروز برنامه ای را برای ایجاد پشتیبانی جهانی از آزادی وکیل زندانی، نسرین ستوده، و برجسته کردن شرایط اسفناک زندانیان عقیدتی در ایران را راه اندازی کرد. آغاز این برنامه

آغاز به کار برنامه نسرین ستوده را آزاد کنید

۱۴ آذرماه ۱۳۹۰کمپین بین المللی حقوق بشر درایران امروز برنامه ای را برای ایجاد پشتیبانی جهانی از آزادی وکیل زندانی، نسرین ستوده، و برجسته کردن شرایط اسفناک زندانیان عقیدتی در ایران را راه اندازی کرد. آغاز این برنامه در استقبال از روز جهانی حقوق بشر، ۱۹ آذر، صورت می...

Navigation

Social Media