Tag: کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گزارشی از خشونت علیه دختران دانشجو در سال های اخیر منتشر کرده است.

گزارش کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت از خشونت علیه دختران دانشجو

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گزارشی از خشونت علیه دختران دانشجو در سال های اخیر منتشر کرده است. به گزارش دانشجونیوز در بخشی از این گزارش آمده است: ٧ سال پیش در ٢۵ نوامبر سال ١٣٨٤ کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت...

Navigation

Social Media