Tag: گزارش سوم احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه ۱۱ اکتبر در نیویورک برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد. او در این گزارش می‌گوید، تحقیقات و مصاحبه‌

انتشار گزارش سوم احمد شهید درباره ایران

گزارش سوم احمدشهید منتشر شد: ادامه نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و فرهنگ مصونیت از مجازات درخواست آزادی فوری زندانیان همه سیاسی و عقیدتی و درخواست توقف اجرای احکام اعدام گزارش سوم احمدشهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران امروز با تاکید بر...

Navigation

Social Media