Article

کنشگران داوطلب: هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/2/1368 با توجه به نامه شماره 5374/64 مورخ 31/1/66 ریاست جمهوری تصویب نمودند تا آئین نامه اجرایی واحدهای صنفی موضوع تصویب نامه 11054 مورخ 1/10/65 به شرح زیر اصلاح گردد.

ماده 1- در این آئین نامه منظور از انجمن, جمعیت, اتحادیه صنفی و امثال آن تشكیلاتی است كه به وسیله دارندگان كسب, پیشه, حرفه و تجارت معین تشكیل می­گردد و اهداف, برنامه و رفتار آن به گونه­ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف می­باشد، اعم از اینكه دارای قانون و مقررات خاص باشند یا نباشند. مانند پزشكان, وكلای دادگستری, روزنامه نگاران, صنعتگران, صاحبان دفاتر اسناد رسمی, جامعه دارو سازان و كانون صنفی فرهنگیان, كانون بازنشستگان و امثال آن كه در یك محدوده جغرافیایی شهری فعالیت دارند.

تبصره- صنوف مشمول این ماده مكلفند در اساسنامه خود نكات زیر را رعایت كرده و یك نسخه از آن را به وزارت كشور تسلیم نماید.

1- اركان تشكیلات (تعریف, وظایف و اختیارات هیأت مدیره و نحوه انتخابات)

2- منابع مالی و آئین نامه مربوطه

3- شرایط عضویت

4- نحوه انحلال

5- حوزه فعالیت

ماده 2- كلیه صنوف مشمول ماده 1 جهت اخذ پروانه فعالیت موظفند مدارك ذیل را در تهران و شهرستان­ها جهت اخذ پروانه فعالیت به فرمانداری محل تسلیم نمایند.

الف) فرم تكمیل شده تقاضای ثبت طبق نمونه وزارت كشور

ب ) فرم مشخصات هر یك از اعضای هیأت مدیره طبق برگه مشخصات وزارت كشور

ج) تصویر تمام صفحات شناسنامه هر یك از اعضای هیأت مدیره

ه) عكس جدید هر یك از اعضای هیأت مدیره 4 قطعه

ماده 3- اتحادیه و انجمن­های فوق الذكر موظفند یك نسخه از نشریات خود را مرتباً به وزارت كشور ارسال نمایند.

ماده4- مسئولین انجمن­ها و اتحادیه­های صنفی موظفند كه برای برگزاری سمینار و اجتماعات عمومی در میادین و پارك­ها برنامه اجرایی خود را كه خارج از شرح وظایف مندرج در قانون نظام صنفی می­باشد حداقل 10 روز قبل به اطلاع وزارت كشور رسانیده و مجوز لازم را كسب نماید.

ماده 5- انجمن­ها و اتحادیه­های صنفی حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی به احزاب و گروه­های سیاسی به نام انجمن و اتحادیه را ندارند.

ماده 6- پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه كه طبق آئین نامه اجرایی این قانون تنظیم می­شود، حداكثر ظرف یك ماه به وسیله وزارت كشور به كمیسیون ماده 10 قانون احاله و پس از تصویب كمیسیون ظرف 10 روز پروانه با امضا وزیر كشور صادر خواهد شد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media