Article

 ۱- منابع عمومی:

۱-۱- مقدمه ای بر آموزش حقوق بشر:

۱-۱-۱ چرا آموزش حقوق بشر – تعریف و توضیح دهه آموزش حقوق بشر سازمان ملل متحد ۱۳۷۴- ۱۳۸۳

۱-۱-۲ آموزش حقوق بشر بعنوان حق انسان

۱-۱-۳- حقوق  مسئولیت و عمل که در واقع در آن مسیولیت آموزش حقوق بشر بعنوان یک مسیولیت فردی و جمعی تعریف می شود که همه ارکان یک جامعه موظف به مشارکت در آن هستند.

 ۱-۱-۴- اهداف آموزش حقوق بشر

۱-۱-۵- چه کسانی لازم است که آموزش حقوق بشر ببینند؟

 ۱-۲ -بنیان های حقوق بشر

۱-۲-۱ حقوق بشر چیست؟

۱-۲-۱-۱- حقوق بشر هم گرایش هم  قدربخشی

۱-۲-۱-۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱-۲-۲– تاریخجه کوتاهی از حقوق بشر ۱

-۲-۲-۱- اجزای تشکیل دهنده اسناد حقوق بشر در قرن بیستم

۱-۲-۲-۲- ظهور سازمان ملل متحد

۱-۲-۲-۳- اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱-۲-۲-۴- پیمان های حقوق بشر

۱۲-۲-۵- اسناد بعدی حقوق بشر

۱-۲-۲-۶- نقش سازمان های غیر دولتی

۱-۲-۳- سازمان مل متحد و حقوق بشر

۱-۲-۳-۱- مجمع عمومی

۱-۲-۳-۲-سایر هییت های سازمان ملل متحد

۱-۲-۳-۳- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 ۱-۲-۴- از مفهوم حقوق بشر تا پیمان های حقوق بشر: چگونگی تحول قوانین حقوق بشر

۱-۲-۴-۱- از اعلامیه جهانی حقوق بشر تا پیمان

۱-۲-۴-۲- گزارشدهی و نظارت

۱-۲-۴-۳- گام های ارزیابی پیمان ها

۱-۲-۴-۴- پیمان هایی که جمهوری اسلامی ایران آن ها را امضا کرده است و روند امضا پیمان ها توسط جمهوری اسلامی ایران

۱-۲-۴-۵- تحول قوانین حقوق بشر

۱-۲-۴-۶- اصول پیمان های حقوق بشر و پیمان هایی که جمهوری اسلامی آیران آن ها را امضا نکرده است.

  ۲- منابع تخصصی

۲-۱- عدالت اقتصادی و اجتماعی: حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بعنوان حقوق بشر

۲-۱-۱- سابقه زمینه ای حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

۲-۱-۲- حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تضمین شده در اسناد بین المللی

۱-۲-۳-الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران بعنوان امضا کننده میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی.

 ۲-۲- حقوق سیاسی – مدنی

۲-۲-۱ سابقه زمینه ای حقوق سیاسی – مدنی

۲-۲-۲- الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران بعنوان امضا کننده میثاق بین المللی حقوق سیاسی مدنی  ۲-۳- حقوق کودک

۲-۳-۱ سابقه زمینه ای حقوق کودک

۲-۳-۲ الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران بعنوان امضا کننده پیمان بین المللی حقوق کودک

۲-۴- حقوق تخصصی

 ۲-۴-۱- زنان و پیمان های بین المللی حمایت کننده آن و ساز و کار بین المللی

 ۲-۴-۲- کارگران و پیمان های بین المللی حمایت کننده آن و سازو کار بین المللی نظارت و ارزیابی آن ها

۲-۵- مدافعان حقوق بشر و پیمان های بین المللی حمایت کننده آن و سازو کار و بین المللی

۲-۶- دانش آموزان و دانشجویان و حق تحصیل و پیمان های بین المللی حمایت کننده آن و سازو کار بین المللی

 ۲-۵- حقوق بشر و نمایندگان مجلس

۲-۶- حقوق بشر و نیروهای پلیس و انتظامی

۲-۷- حقوق بشر و نظام قضایی

۲-۸- حقوق بشر و مهندسان اجتماعی در بخش های بهداشت آموزش و طرح های توسعه اجتماعی.

 تهیه برنامه درسی برای آموزش موثر و مشارکتی انلاین

این برنامه درسی را می توان با همه روش های آن بصورت منابع و راهنمای اموزش تهیه کرد اما ترجیح آن است که بطور عملی این روش ها بکار گرفته شود و پس از آزمون  آن را بصورت راهنمای آموزش آموزش گران در وب سایت گذاشت.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media