Article

نسبت جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهینسبت جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی

نویسنده: نوشین احمدی خراسان

برخی پرسش ‌ها از جمله پرسش “نسبت جنبش زنان با جنبش ملی یا دموکراسی ‌خواهی” با این که مطرح کردن‌شان ضروری است اما پرسشی چالش ‌برانگیز است. زیرا ممکن است این تصور را به ‌وجود ‌آورد که گویا جنبش ملی و دموکراسی ‌خواهی ایران مقوله ‌ای مجزا، کلان و منتزع از دیگر جنبش ‌ها و مطالبات زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، پرستاران و اصلاح ‌گرایان دینی و… است. یعنی “کلی” وجود دارد و می‌توان جنبش زنان را با آن سنجید. پرسش ‌های چند وجهی از این دست این مشکل را نیز در بر دارند که چون معمولا از چهارچوب قضاوتی پیشینی مطرح می ‌شوند در تحلیل نهایی برای پاسخ ‌های موافق و مخالف، چهارچوب تعیین می ‌کنند؛ زیرا این ‌گونه سوِالات، پیشاپیش، حوزه ‌های مبارزه‌ی اجتماعی را از هم تفکیک می ‌کند و ممکن است پاسخ‌گو را در مقابل این گزینه ‌ی جبری قرار دهد که در هر لحظه یا باید جنبش عمومی و ملی را اصل بداند یا جنبش زنان را. و اما از زاویه ‌ای دیگر ممکن است این چنین پرسش ‌هایی برآمده از آن باشد که ما هم‌چنان در دایره ‌ی قضاوت و تفکر “کلان ‌نگر” نسبت به تحول جامعه گرفتار هستیم.

– دریافت کتاب نسبت جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media