Article

احمد شهیدکمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت، گزارش سوم از موارد نقض حقوق دانشجویان را به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران ارائه کرده است.
 دفتر تحکیم وحدت در مقدمه این گزارش خطاب به دکتر شهید می گوید که این گزارش در حالی ارائه می شود که همچنان ده ها تن از دانشجویان در زندان های مختلف ایران در حبس می باشند و حکومت ایران طی روش های مختلف از جمله احضار، بازجویی و بازداشت های خودسرانه، محروم کردن از تحصیل، عدم اجازه فعالیت به نشریات و تشکل های دموکراسی خواه، همچنان دانشجویان ایران را تحت سرکوب قرار داده است.

این گزارش تفصیلی در ادامه گزارش های اول و دوم به بررسی نقض حقوق دانشگاهیان در ایران در بازه زمانی تیر تا آبان ١٣٩١ می پردازد. لازم به ذکر است که موارد گردآوری شده، تنها بخشی از نقض حقوق دانشگاهیان توسط نهادهای وابسته به حاکمیت می باشد.

” ناقضین حقوق بشر در دانشگاه ها را معرفی کنید”

سومین گزارش تفصیلی دفتر تحکیم وحدت از موارد نقض حقوق دانشجویان در حالی تهیه شده است که شامل ۵٣ مورد بازداشت، صدور حکم و شروع زندان، ١٧ مورد محرومیت از تحصیل و اخراج از دانشگاه، ١٦ مورد احضار دانشجویان به مراجع قضایی و ٣ مورد فشار بر تشکل ها و نشریات دانشجویی طی بازه زمانی یاد شده است.

دفتر تحکیم وحدت در این گزارش ضمن تقدیر از تلاش های دکتر شهید برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران، می گوید که امیدوار است نام افرادی همچون وزیر علوم و روسای دانشگاه هایی که در سرکوب دانشجویان نقش پررنگی داشته اند، به عنوان ناقضین حقوق بشر به مراجع جهانی اعلام شود.

گزارش اول و دوم به احمد شهید: ٢۵٠٠ مورد نقض حقوق دانشجویان

در گزارش های پیشین کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت نیز به موارد متعددی از نقض حقوق دانشجویان توسط نهادهایی از درون دانشگاه و یا بیرون از آن، مااند مراجع قضائی، اشاره شده بود.

در گزارش نخست به بیش از ٢٠٠٠ مورد نقض حقوق دانشجویان، از فروردین ١٣٨٨ تا شهریور ١٣٩٠، و در گزارش دوم نیز به بررسی این موارد از مهر سال ١٣٩٠ تا پایان خرداد ١٣٩١ پرداخته شده بود.
متن سومین گزارش کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت خطاب به احمد شهید، به شرح زیر است:

جناب آقای احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضع حقوق بشر در ایران

به پیوست، سومین گزارش دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه انجمن های اسلامی در دانشگاه های سراسر ایران، پیرامون وضعیت حقوق دانشجویان و دانشگاهیان در ایران به شما ارائه می شود.

این گزارش تفصیلی در ادامه گزارش های اول و دوم به بررسی نقض حقوق دانشگاهیان در ایران در بازه زمانی تیر تا آبان ١٣٩١ می پردازد.

این گزارش در حالی به شما ارائه می شود که همچنان ده ها تن از دانشجویان در زندان های مختلف ایران در حبس می باشند و حکومت ایران طی روشهای مختلف از جمله احضار، بازجویی و بازداشت های خودسرانه، محروم کردن از تحصیل، عدم اجازه فعالیت به نشریات و تشکل های دموکراسی خواه، همچنان دانشجویان ایران را تحت سرکوب قرار داده است.

طی این مدت ده ها تن دیگر از دانشجویان همچون میترا عالی، یاشار دارالشفا، حسین رونقی ملکی، رشید اسماعیلی و … بازداشت شده اند. در حالیکه حبس دانشجویانی همچون بهاره هدایت، مجید توکلی، شبنم مددزاده و … و تبعید مجید دری و ضیا نبوی به زندان های جنوب کشور همچنان ادامه دارد.

سومین گزارش تفصیلی دفتر تحکیم وحدت شامل ۵٣ مورد بازداشت، شروع و صدور حکم زندان برای دانشجویان، ١٧ مورد محرومیت از تحصیل و اخراج از دانشگاه، ١٦ مورد احضار دانشجویان به مراجع قضایی ، و ٣ مورد فشار بر تشکل ها و نشریات دانشجویی طی بازه زمانی تیر تا آبان ١٣٩١ است.

دفتر تحکیم وحدت ضمن تشکر از تلاش های شما برای انعکاس نقض حقوق بشر در ایران از شما امیدوار است نقض حقوق دانشجویان در ایران به اطلاع مراجع حقوق بشری و سازمان ملل رسانده شود. همچنین امید است نام افرادی همچون وزیر علوم و روسای دانشگاه هایی که در سرکوب دانشجویان نقش پررنگی داشته اند، به عنوان ناقضین حقوق بشر به مراجع جهانی اعلام شود.

کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت

 

پیوند این مطلب در تارنمای دانشجو نیوز به همراه جداول و ضمائم مربوط

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media